შ.პ.ს. "PAEL  Georgia"-ს დირექტორის, 08.01.2015 წ-ს N: 501-2/2 ბრძანებით ცვლილებები შევიდა იურიდიული კომპანია - შ.პ.ს. "PAEL Georgia"-ს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟის დებულებაში, რომლითაც გასწორებულ იქნა ტექნიკური ხარვეზები. აღნიშნული ცვლილებები იურიდიულ ძალაშია

მხოლოდ იმ საარბიტრაჟო საქმეებთან მიმართებით, რომელიც არბიტრაჟის კანცელარიაში დარეგისტრირდება 2015 წლის 17 თებერვლიდან.

ვაქვეყნებთ, შ.პ.ს. "PAEL  Georgia"-ს დირექტორის, 08.01.2015 წ-ს N: 501-2/2 ბრძანებას (იხ. ბმული ...). ხოლო, შ.პ.ს. "PAEL  Georgia"-ს მუდივმოქმედი არბიტრაჟის დებულების კოდიფიცირებული ვერსია, ხელმისაწვდომი იქნება 2015 წლის 17 თებერვლიდან. მანამდე კი არბიტრაჟი განიხილავს სადავო საკითხებს 2009 წლის დებულების გათვალისწინებით.