მოქალაქეთა თხოვნით, ვაქვეყნებთ სასამართლოს სადეპოზიტო ანგარიშის რეკვიზიტებს:

სს "ბანკი რესპუბლიკა" ც/ფილიალი;

ბანკის კოდი: REPLGE22

ლარში ანგარიში: GE74 BR00 0001 0517 4634 83

დოლარში ანგარიში: GE74 BR00 0000 0033 1500 01

ევროში ანგარიში: GE06 BR00 0001 0878 9204 63

დანიშნულებაშ მიუთითეთ: სუბიექტის, რომლის სასარგებლოდაც ხდება თანხის დეპონირება - სახელი, გვარი (ან დასახელება), პირადი ნომერი (ან საიდენტიფიკაციო კოდი).